“ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศแรกในโลก

ที่โรค NCDs ลดลง”

       นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานมูลนิธิเวลเนสแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อม

และประธานกรรมการบริหารบริษัท เวลเนส  เวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด  และอดีตผู้ก่อตั้ง

โรงพยาบาลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะ

แพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล ครั้งหนึ่งท่านนพ.บุญชัยเคยป่วยด้วยโรคในกลุ่ม NCDs

ถึง  6  โรค  ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันพอกตับ เลือดข้น ไขมันในเลือดสูง

และภาวะอ้วน   แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการหายจากโรคเหล่านี้โดยไม่พึ่งพาการใช้ยา

ท่านสามารถดูแลสุขภาพของท่านด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทางธรรมชาติ

บำบัดในองค์ความรู้ที่ท่านศึกษาค้นคว้าและทำให้โรคทั้ง 6 โรคนี้หายขาดได้ภายในระยะ

เวลาเพียง  4  เดือน  ความสำเร็จอันเป็นองค์ความรู้และแนวทางธรรมชาติบำบัดนี้

ทำให้เกิด “เวลเนสซิตี้” ที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองสุขภาวะดี

แห่งแรกของประเทศไทยที่เพียบพร้อมด้วยบริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร

 

       นพ.บุญชัย และเวลเนส เวิลด์ มุ่งมั่งที่จะพัฒนาเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส

ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้แนวความคิด “เมืองในจินตนาการที่มีอยู่จริง” และมี

คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบในทุกองค์ประกอบ

เอาชนะโรค NCDs ด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด

รวมโลโก้_๑๗๑๐๓๑_0010.png

                                                การแพทย์แบบผสมผสานในวิถีธรรมชาติบำบัดคือศาสตร์ที่นพ.บุญชัยใช้ดูแลผู้ป่วยโรค                                          NCDs เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคไต ภูมิแพ้และแพ้ภูมิ รวมทั้ง                                     โรคมะเร็ง  การแพทย์แบบผสมผสานในวิถีธรรมชาติบำบัดนี้นอกจากจะมุ่งเน้นในการักษาและทำให้ผู้                                   ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วยังทำให้ทั้งผู้ป่วยและผู้ที่ยังไม่ป่วยได้มีความเข้าใจว่าจะสามารถทำให้อาหารที่รับประทานนั้นกลายเป็นยารักษาโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเหล่านี้ได้อย่างไร และทำให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเองได้ด้วยความรู้ประกอบกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำเป็นในบางราย โดยมีเป้าประสงค์ที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการดูแลตนเองให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

จากเวลเนสซิตี้ สู่ เวลเนส เวิลด์

ประตูซิตี้.jpg
ประตูเวิลด์.jpg

      โครงสร้างและรูปแบบของครอบครัวไทยที่เปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายที่มีสมาชิกหลายรุ่นอาศัยอยู่ด้วยกันสู่การเป็นครอบครัวสมัยใหม่ แบบครอบครัวเดี่ยว ทำให้สมาชิกผู้สูงวัยอาจไม่รับการเอาใจใส่เหมือนในอดีต ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะลูกหลานไม่ใส่ใจ หากแต่เหตุผลส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากลูกหลานก็มีครอบครัวของพวกเขาเองที่ต้องดูแล หรือผู้สูงวัยบางคู่ใช้ชีวิตลำพังเพราะไม่มีทายาท ด้วยความจำเป็นเช่นนี้ทำให้เกิดความต้องการสถานที่ๆซึ่งจะดูแลเอาใจใส่ผู้สูงวัยที่มีบริการด้ารสุขภาพแบบครบวงจร เวลเนส เวิลด์เล็งเห็นถึงความต้องการนี้จึงได้พัฒนาและต่อยอดแนวความคิดจากเวลเนสซิตี้สู่การบริการและการดูชีวิตทุกช่วงวัยภายใต้คอนเซ็ปต์ “เมืองในจินตนาการที่มีอยู่จริง” โดยขยายขอบข่ายการให้บริการ และการสร้างคุณภาพชีวิตไปยังภูภาคต่างๆทั่วประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสามารถใช้ชีวิตในรูปแบบที่ทุกคนมีความสุขได้ร่วมกัน