top of page

DATA COMPANY

ข้อมูลองค์กร

LogoWW.png

ชื่อบริษัท :

ชื่อแบรนด์ :

ประเภทธุรกิจ :

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

เลขทะเบียนบริษัท :

ปีที่ก่อตั้ง :

โทรศัพท์ :

Website :

Facebook :

บริษัท เวลเนส ออฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด

Wellness world (เวลเนส เวิลด์)

ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1/1 หมู่ 4 ตำบล ช่างเหล็ก อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13190

0145561004122

ปี พ.ศ. 2561

035-249500 ต่อ 818 , 065-1244999 , 088-1789481

www.wellnessworld.co.th

www.facebook.com/wellnessworld             

bottom of page